خطوط اختصاصی

به کسب و کار خود اعتبار دهید...
نکات مهم و قابل توجه:
  • قیمت ها برحسب تومان است.
  • بر شماره های مجازی %9 مالیات تعلق می گیرد.
  • خرید رنجی خطوط شامل تخفیف ویژه می گردد. جهت اطلاع از شرایط و قیمت، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.
  • تمامی این نرخ ها مربوط به خط های غیر رند بوده و هزینه خط های رند یا انتخاب شده توسط کاربر پس از بررسی قیمت گزاری می شوند
  • دریافت پیامک رایگان است.یک خط اختصاصی برای ارسال و دریافت پیام به صورت مادام العمر داشته باشید.

5000949 5000515 5000245 5000145 3000505 2000175 100009

اپراتور 1000


تعداد ارقام
کاربران نمایندگان
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
14 رقمی 30.500 تومان 55.000 تومان 25.000 تومان 50.000 تومان
13 رقمی 50.000 تومان 90.000 تومان 40.000 تومان 75.000 تومان
12 رقمی 100.000 تومان 200.000 تومان 95.000 تومان 190.000 تومان
11 رقمی 150.000 تومان 270.000 تومان 130.000 تومان 250.000 تومان
10 رقمی 200.000 تومان 600.000 تومان 180.000 تومان 560.000 تومان
9 رقمی 500.000 تومان 900.000 تومان 410.000 تومان 820.000 تومان
8 رقمی 1.500.000 تومان 3.500.000 تومان 1.450.000 تومان 3.350.000 تومان
7 رقمی استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود

اپراتور 2000

تعداد ارقام کاربران نمایندگان
12 رقمی 200.000 تومان 170.000 تومان
12 رقمی 300.000 تومان 220.000 تومان
10 رقمی 400.000 تومان 330.000 تومان
9 رقمی 700.000 تومان 640.000 تومان
8 رقمی 1.150.000 تومان 1.200.000 تومان
7 رقمی استعلام شود استعلام شود

اپراتور 3000

تعداد ارقام کاربران نمایندگان
14 رقمی 15.000 تومان 12.000 تومان
12 رقمی 75.000 تومان 65.000 تومان
10 رقمی 85.000 تومان 78.000 تومان
9 رقمی استعلام شود استعلام شود
8 رقمی استعلام شود استعلام شود
7 رقمی استعلام شود استعلام شود

اپراتور 50001

تعداد ارقام کاربران نمایندگان
15 رقمی 10.000 تومان 5.000 تومان
14 رقمی 20.000 تومان 10.000 تومان
13 رقمی 100.000 تومان 75.000 تومان
12 رقمی 150.000 تومان 140.000 تومان
11 رقمی 300.000 تومان 260.000 تومان
10 رقمی 550.000 تومان 500.000 تومان
9 رقمی 800.000 تومان 700.000 تومان
8 رقمی استعلام شود استعلام شود
7 رقمی استعلام شود استعلام شود

اپراتور 50002

تعداد ارقام کاربران نمایندگان
14 رقمی 20.000 تومان 10.000 تومان
13 رقمی 25.000 تومان 20.000 تومان
12 رقمی 40.000 تومان 35.000 تومان
11 رقمی 70.000 تومان 40.000 تومان
10 رقمی 100.000 تومان 55.000 تومان
9 رقمی 150.000 تومان 85.000 تومان
8 رقمی استعلام شود استعلام شود
7 رقمی استعلام شود استعلام شود

اپراتور 50004

تعداد ارقام کاربران نمایندگان
14 رقمی 20.000 تومان 10.000 تومان
13 رقمی 25.000 تومان 20.000 تومان
12 رقمی 40.000 تومان 35.000 تومان
11 رقمی 150.000 تومان 120.000 تومان
10 رقمی 250.000 تومان 220.000 تومان
9 رقمی 400.000 تومان 370.000 تومان
8 رقمی استعلام شود استعلام شود
7 رقمی استعلام شود استعلام شود

اپراتور 50005

تعداد ارقام کاربران نمایندگان
14 رقمی 20.000 تومان 10.000 تومان
13 رقمی 25.000 تومان 20.000 تومان
12 رقمی 40.000 تومان 35.000 تومان
11 رقمی 70.000 تومان 40.000 تومان
10 رقمی 100.000 تومان 55.000 تومان
9 رقمی 150.000 تومان 85.000 تومان
8 رقمی استعلام شود استعلام شود
7 رقمی استعلام شود استعلام شود

اپراتور 50009

نوع خط کاربران نمایندگان
خط متناظر با موبایل 30.000 تومان 20.000 تومان

اپراتور 021

نوع خط کاربران نمایندگان
خط متناظر با تلفن ثابت 10.000 تومان 7.000 تومان