خطوط اختصاصی

به کسب و کار خود اعتبار دهید...
نکات مهم و قابل توجه:
  • قیمت ها برحسب تومان است.
  • بر شماره های مجازی %9 مالیات تعلق می گیرد.
  • خرید رنجی خطوط شامل تخفیف ویژه می گردد. جهت اطلاع از شرایط و قیمت، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.
  • تمامی این نرخ ها مربوط به خط های غیر رند بوده و هزینه خط های رند یا انتخاب شده توسط کاربر پس از بررسی قیمت گزاری می شوند
  • دریافت پیامک رایگان است.
  • تمامی خط های اختصاصی بجز خطوط اپراتور 2000 بصورت دائمی واگذار شده و هیچ هزینه ای در سال های آتی اخذ نمی گردد.یک خط اختصاصی برای ارسال و دریافت پیام به صورت مادام العمر داشته باشید.

5000949 5000515 5000245 5000145 3000505 2000175 100009

اپراتور 1000


تعداد ارقام
کاربران نمایندگان
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
14رقمی 12.000تومان 25.000تومان 10.500تومان 20.000تومان
13رقمی 35.000تومان 70.000تومان 28.000تومان 55.000تومان
12رقمی 60.000تومان 110.000تومان 50.000تومان 100.000تومان
11رقمی 120.000تومان 240.000تومان 100.000تومان 200.000تومان
10رقمی 160.000تومان 320.000تومان 130.000تومان 280.000تومان
9رقمی 200.000تومان 400.000تومان 175.000تومان 350.000تومان
8رقمی 300.000تومان 600.000تومان 250.000تومان 490.000تومان
7رقمی 3.500.000تومان 3.500.000تومان 3.000.000تومان 3.000.000تومان
6رقمی 6.000.000تومان 6.000.000تومان 5.500.000تومان 5.500.000تومان

اپراتور 2000

تعداد ارقام کاربران نمایندگان
12 رقمی 200.000 تومان 160.000 تومان
12 رقمی 250.000 تومان 200.000 تومان
10 رقمی 350.000 تومان 320.000 تومان
9 رقمی 650.000 تومان 600.000 تومان
8 رقمی 1.200.000 تومان 1.100.000 تومان
7 رقمی استعلام شود استعلام شود

اپراتور 3000

تعداد ارقام کاربران نمایندگان
14 رقمی 12.000 تومان 10.000 تومان
12 رقمی 70.000 تومان 60.000 تومان
10 رقمی 80.000 تومان 70.000 تومان
9 رقمی استعلام شود استعلام شود
8 رقمی استعلام شود استعلام شود

اپراتور 50001

تعداد ارقام کاربران نمایندگان
15 رقمی 6.000 تومان 3.000 تومان
14 رقمی 10.000 تومان 5.000 تومان
13 رقمی 15.000 تومان 10.000 تومان
12 رقمی 30.000 تومان 20.000 تومان
11 رقمی 45.000 تومان 30.000 تومان
10 رقمی 75.000 تومان 50.000 تومان
9 رقمی 99.000 تومان 75.000 تومان
8 رقمی استعلام شود استعلام شود
7 رقمی استعلام شود استعلام شود

اپراتور 50002

تعداد ارقام کاربران نمایندگان
14 رقمی 10.000 تومان 5.000 تومان
13 رقمی 15.000 تومان 10.000 تومان
12 رقمی 30.000 تومان 20.000 تومان
11 رقمی 45.000 تومان 30.000 تومان
10 رقمی 75.000 تومان 50.000 تومان
9 رقمی 99.000 تومان 75.000 تومان
8 رقمی استعلام شود استعلام شود
7 رقمی استعلام شود استعلام شود

اپراتور 50004

تعداد ارقام کاربران نمایندگان
14 رقمی 10.000 تومان 5.000 تومان
13 رقمی 15.000 تومان 10.000 تومان
12 رقمی 30.000 تومان 20.000 تومان
11 رقمی 45.000 تومان 30.000 تومان
10 رقمی 75.000 تومان 50.000 تومان
9 رقمی 99.000 تومان 75.000 تومان
8 رقمی استعلام شود استعلام شود
7 رقمی استعلام شود استعلام شود

اپراتور 50005

تعداد ارقام کاربران نمایندگان
14 رقمی 10.000 تومان 5.000 تومان
13 رقمی 15.000 تومان 10.000 تومان
12 رقمی 30.000 تومان 20.000 تومان
11 رقمی 45.000 تومان 30.000 تومان
10 رقمی 75.000 تومان 50.000 تومان
9 رقمی 99.000 تومان 75.000 تومان
8 رقمی استعلام شود استعلام شود
7 رقمی استعلام شود استعلام شود

اپراتور 50009

نوع خط کاربران نمایندگان
خط متناظر با موبایل 10.000 تومان 5.000 تومان

اپراتور 021

نوع خط کاربران نمایندگان
خط متناظر با تلفن ثابت 10.000 تومان 5.000 تومان