پیامک های مناسبتی

آرشیو پیامک های تبریک، تسلیت ، مناسبت و...

پیامک عاشقانه انگلیسی

Don’t go for looks , they can deceiveDon’t go for wealth , even that fades awayGo for sum1 who makes u , smile becoz only a smile makesa dark day seem brightدنبال نگاه ها نرو ، ممکنه فریبت بدندنبال ثروت نرو ، چون حتی ثروت هم یه روزی نا پدید میشهدنبال کسی برو که باعث میشه لبخند بزنی ، چون فقط یه لبخنده که میتونهباعث بشه یه روز خیلی تاریک، کاملا روشن به نظر بیاد
6
Select All 
Don’t go for looks , they can deceive

Don’t go for wealth , even that fades away

Go for sum1 who makes u , smile becoz only a smile makes

a dark day seem bright

دنبال نگاه ها نرو ، ممکنه فریبت بدن

دنبال ثروت نرو ، چون حتی ثروت هم یه روزی نا پدید میشه

دنبال کسی برو که باعث میشه لبخند بزنی ، چون فقط یه لبخنده که میتونه

باعث بشه یه روز خیلی تاریک، کاملا روشن به نظر بیاد
6
Select All 
Don’t go for looks , they can deceive Don’t go for wealth , even that fades away Go for sum1 who makes u , smile becoz only a smile makes a dark day seem bright دنبال نگاه ها نرو ، ممکنه فریبت بدن دنبال ثروت نرو ، چون حتی ثروت هم یه روزی نا پدید میشه دنبال کسی برو که باعث میشه لبخند بزنی ، چون فقط یه لبخنده که میتونه باعث بشه یه روز خیلی تاریک، کاملا روشن به نظر بیاد
6
Select All 
Don’t go for looks , they can deceive

Don’t go for wealth , even that fades away

Go for sum1 who makes u , smile becoz only a smile makes

a dark day seem bright

دنبال نگاه ها نرو ، ممکنه فریبت بدن

دنبال ثروت نرو ، چون حتی ثروت هم یه روزی نا پدید میشه

دنبال کسی برو که باعث میشه لبخند بزنی ، چون فقط یه لبخنده که میتونه

باعث بشه یه روز خیلی تاریک، کاملا روشن به نظر بیاد
6
Select All 
Don’t go for looks , they can deceive

Don’t go for wealth , even that fades away

Go for sum1 who makes u , smile becoz only a smile makes

a dark day seem bright

دنبال نگاه ها نرو ، ممکنه فریبت بدن

دنبال ثروت نرو ، چون حتی ثروت هم یه روزی نا پدید میشه

دنبال کسی برو که باعث میشه لبخند بزنی ، چون فقط یه لبخنده که میتونه

باعث بشه یه روز خیلی تاریک، کاملا روشن به نظر بیاد

6
Select All 
I love all the stars in the sky, but they are
nothing compared to the ones in your eyes
من تمام ستاره های آسمون رو دوست دارم ولی
اونا در مقایسه با ستاره ای که در چشمان تو میدرخشه هیچند !
3
Select All 
Don’t go for looks , they can deceive   Don’t go for wealth , even that fades away   Go for sum1 who makes u , smile becoz only a smile makes   a dark day seem bright   دنبال نگاه ها نرو ، ممکنه فریبت بدن   دنبال ثروت نرو ، چون حتی ثروت هم یه روزی نا پدید میشه   دنبال کسی برو که باعث میشه لبخند بزنی ، چون فقط یه لبخنده که میتونه   باعث بشه یه روز خیلی تاریک، کاملا روشن به نظر بیاد
7
Select All 
Don’t go for looks , they can deceive   Don’t go for wealth , even that fades away   Go for sum1 who makes u , smile becoz only a smile makes   a dark day seem bright   دنبال نگاه ها نرو ، ممکنه فریبت بدن   دنبال ثروت نرو ، چون حتی ثروت هم یه روزی نا پدید میشه   دنبال کسی برو که باعث میشه لبخند بزنی ، چون فقط یه لبخنده که میتونه   باعث بشه یه روز خیلی تاریک، کاملا روشن به نظر بیاد
7
Select All